CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN
DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI VCPMC MUSIC

(Cập nhật tháng 03/2020)

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Các thông tin cần cung cấp bao gồm Tên, điện thoại hợp lệ do bạn sở hữu để định danh tài khoản của người sử dụng và cung cấp các dịch vụ hướng đối tượng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin được sử dụng cho mục đích chăm sóc khách hàng, khảo sát về các sản phẩm và dịch vụ của VCPMC, phát triển các dịch vụ mới và cải thiện các dịch vụ hiện có đáp ứng mong muốn và sở thích của Người Sử Dụng

Vcpmc Music có thể sử dụng Dữ liệu để tùy biến và cải tiến nhằm phục vụ bạn tốt hơn. Chúng tôi không sử dụng thông tin của bạn vào mục đích bất hợp pháp. Vcpmc Music được quyền cung cấp thông tin của bạn cho bên thứ 3 trong các trường hợp nhưng không giới hạn:

  • Vcpmc Music được bạn chấp thuận
  • Dịch vụ Vcpmc Music cung cấp yêu cầu sự tương tác với một bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp;
  • Theo các quy định hành pháp hoặc luật pháp;
  • Trong trường hợp Người Sử Dụng sử dụng website liên kết trên website của mạng xã hội này để truy cập, đề nghị Người Sử Dụng đọc kỹ thỏa thuận sử dụng và chính sách bảo vệ sự riêng tư trên các website đó.

Trong quá trình sử dụng Vcpmc Music, Người Sử Dụng đồng ý nhận tất cả thông báo từ VCPMC liên quan tới sản phẩm và dịch vụ qua thư điện tử, thư bưu chính hoặc điện thoại của Người Sử Dụng

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ cho tới khi bị hủy bỏ bởi chính Người Sử Dụng, ngoại trừ thông tin định danh sẽ được lưu trữ trong thời hạn 02 năm theo quy định của Bộ Thông Tin và Truyền Thông.

4. Quyền tiếp cận thông tin

Mọi thông tin cá nhân của Người Sử Dụng sẽ được chúng tôi nỗ lực cao để bảo mật, không tiết lộ ra ngoài. VCPMC không bán hay trao đổi những thông tin này với bất kỳ một bên thứ ba nào khác trừ trường hợp được quy định trong Chính sách này hoặc các thỏa thuận khác giữa Người Sử Dụng và VCPMC.

5. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Bộ phận VCPMC MUSIC
E-mail: copyright@vcpmc.net

6. Phương thức để người sử dụng chỉnh sửa thông tin

Bằng cách đăng nhập vào tải khoản của mình, Người Sử Dụng có thể truy cập và sửa đổi thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp trong quá trình sử dụng Vcpmc Music.

Nếu Người Sử Dụng không đồng ý việc tiếp tục để Vcpmc Music thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của Người Sử Dụng vì bất kỳ lí do nào, Người Sử Dụng có thể yêu cầu Vcpmc Music xóa thông tin này bằng cách gửi yêu cầu thông qua biểu mẫu liên hệ tại website https://music.vcpmc.net/contact (chọn mục Vấn đề khác). Liên kết đến biểu mẫu này cũng được thể hiện trực tiếp trên ứng dụng trong phần Cài đặt

Người Sử Dụng lưu ý rằng Vcpmc Music sẽ xác thực danh tính của Người Sử Dụng trong quá trình xử lý yêu cầu xoá thông tin nhằm mục đích bảo vệ tài khoản của Người Sử Dụng.

7. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Chính sách bảo mật này được điều chỉnh và giải thích bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh giữa VCPMC và Người Sử Dụng liên quan tới việc thực thi Chính sách này sẽ được giải quyết trước hết bằng hòa giải, thương lượng. Trong vòng 30 ngày kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp, nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này và các điều kiện sau:

  • Giải quyết theo thủ tục rút gọn nếu khả dụng tại thời điểm giải quyết tranh chấp;
  • Số lượng trọng tài viên là 01 do VIAC chỉ định;
  • Địa điểm trọng tài là TP. Hồ Chí Minh;
  • Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt

8. Sửa đổi Chính sách

Các điều khoản quy định tại Chính sách bảo mật này được công bố trên website và có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. VCPMC sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Chính sách bảo mật này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Chính sách vẫn giữ nguyên giá trị.

:: / ::